Menu

Vedtægter

Vedtægterne er de regler, som gælder for foreningen. Foreningens spilleregler og styreredskab er nedskrevet i vedtægterne. Det er kun foreningens generalforsamling, som kan beslutte, at vedtægterne skal ændres.

 

Printervenlig version kan downloades her

 

Vedtægter for Vejlby Skovbakken Aarhus

 

 • 1 FORHOLD TIL HOVEDFORENINGER

Vejlby Skovbakken Aarhus, der er en fusion af Vejlby IK Fodbold og Skovbakken Herrefodbold er en selvstændig forening under hovedforeningen IDRÆTSKLUBBEN SKOVBAKKEN og er som sådan underkastet denne hovedforenings vedtægter.

 

 • 2 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Vejlby Skovbakken Aarhus. I disse vedtægter betegnes Vejlby Skovbakken Aarhus som ”klubben”. Klubbens officielle forkortelse er VSK Aarhus. Klubben er hjemmehørende i Aarhus Kommune.

 

 • 3 FORMÅL

Klubbens formål er som almennyttig idrætsforening at oparbejde og styrke interessen for fodboldspillet, dels ved træning og deltagelse i turneringer, såvel officielle som private og dels ved at optage venskabs- og idrætsforbindelser med såvel danske som udenlandske klubber.

Klubben organiserer fodbold for kvinder, mænd, piger og drenge.

Indenfor de aldersgrupper, hvor der er ressourcer til det, går klubben ind for en elitekultur, hvor talentfulde og ambitiøse spillere gives gode sportslige udviklingsmuligheder. Det skal dog ske med ansvar for de fælles værdier og med respekt for bredde- og motionsfodbold.

 

 • 4 BETALT FODBOLD

Klubben er berettiget til at deltage i betalt fodbold arrangeret af Dansk Boldspil Union og andre unioner eller organisationer med tilknytning til DBU, f.eks. divisionsforeningerne.

Bestyrelsen skal udskille økonomiske aktiviteter, der vedrører betalt fodbold i et selvstændigt selskab. Ved betalt fodbold forstås betalt fodbold, der ikke kan rummes inden for DBU’s amatørregulativ eller tilsvarende turneringsorganisations regulativer.

 

 • 5 MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER

Klubben er medlem af Dansk Boldspil Union og DGI, samt evt. andre organisationer, som arrangerer turneringer i fodbold eller på anden måde arbejder i fodboldspillets interesser.

 

 • 6 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Spillere, ledere, trænere, og frivillige i klubben samt øvrige, der kan tilslutte sig klubbens formålsbestemmelser, kan af bestyrelsen optages og registreres som medlemmer.

Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.

 

 • 7 KONTINGENT

Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan efter ansøgning fra et enkelt medlem eller grupper af medlemmer fritage denne/disse helt eller delvist for kontingentbetaling.

Ledere, trænere og frivillige, der er optaget og registreret som medlemmer er kontingentfri.

 

 • 8 UDMELDELSE, EKSKLUSION

Gyldig udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens økonomiansvarlige.

Hvis et medlem er kommet i kontingentrestance ud over 3 måneder, hvilket vil sige, at kontingentet ikke er betalt senest 3 måneder fra forfaldsdagen at regne, eller hvis et medlem har pådraget sig anden gæld til klubben, kan bestyrelsen med et skriftligt varsel på mindst otte dage udelukke den pågældende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance eller anden gæld, kan optages på ny som medlem af klubben før vedkommende har betalt sin gæld.

Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader klubbens interesse, enten ved personlig optræden eller handling, kan sættes i karantæne af bestyrelsen og eventuelt ekskluderes. Dette kræver to tredjedeles flertal i bestyrelsen eller simpelt flertal på en generalforsamling. Eksklusion kan kun effektueres efter godkendelse af en hovedforening, hvor dette fremgår af hovedforeningens vedtægter.

 • 9 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som vedtægterne for Skovbakkens hovedforening og nærværende vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes senest to måneder efter regnskabsårets udløb.

Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag i klublokalerne, og ved annoncering på foreningens hjemmeside.

 

 • 10 DAGSORDEN

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af årsregnskab
 5. Orientering om budget
 6. Indkomne forslag

(Alle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal udformes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse)

 1. Valg af bestyrelsesformand i ulige år jfr. § 13.
 2. Valg af næstformand i lige år.
 3. Valg af sekretær i ulige år jfr. §13
 4. Valg af økonomiansvarlig i lige år jfr. § 13
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 13.
 6. Valg af suppleanter jfr. § 13.
 7. Eventuelt.

 

Adgang til generalforsamlingen med tale- og stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af klubben i de seneste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Tale- og stemmeret for personer under 15 år kan kun udøves af deres forældre/værge. Forældre/værger har kun 1 stemme uanset antallet af børnemedlemmer under 15 år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, kun ved personligt fremmøde.

Alle myndige personer som ikke er i kontingentrestance til klubben, er valgbare til bestyrelsen. Forældre/værger til børnemedlemmer under 15 år, som ikke er i kontingentrestance, er således valgbare til bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har desuden medlemmer af Skovbakkens hovedbestyrelse.

 

 • 11 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når enten 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter, at begæringen herom er fremsat over for bestyrelsen med angivelse af hvilke forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel og annonceres ved opslag i klubbens lokaler og på klubbens hjemmeside og med angivelse af dagsorden.

Reglerne for stemmeret, taleret og ret til at møde på en ekstraordinær generalforsamling er som for en ordinær generalforsamling.

 

 • 12 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE m.v.

Generalforsamlingen skal til at lede forhandlingerne vælge en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, se dog § 18 og § 19.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemninger og valg foregå skriftligt, såfremt mindst 5 medlemmer fremsætter begæring herom.

En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

 • 13 VALG AF BESTYRELSE

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse på 7 personer, der repræsenterer klubben i alle forhold.

I perioden indtil den ordinære generalforsamling afholdes i 2019 udpeges der derudover to medlemmer af bestyrelsen som repræsentanter for kvindefodbold i VSK Aarhus. Heraf skal det ene af medlemmerne som minimum være næstformand i perioden.        

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en økonomiansvarlig, en sekretær, og 3/5 medlemmer derudover. I alt 7/9 medlemmer.

Formanden og sekretæren vælges af generalforsamlingen i ulige år. Næstformanden og den økonomiansvarlige vælges i lige år, (ved lige/ulige år forstås det kalenderår, i hvilket generalforsamlingen afholdes).

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, med 2 medlemmer i ulige år og 1 medlem i lige år

Bestyrelsen er berettiget til indenfor kredsen af bestyrelsesmedlemmer at udpege et forretningsudvalg med bestyrelsens formand som formand for forretningsudvalget.

Der skal desuden vælges to suppleanter.

Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. Hvert år vælges 1 suppleant. Den først valgte indenfor en toårsperiode er førstesuppleant.

Ved indtrædende ledighed i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv dog med respekt af de valgte suppleanter i den gældende prioritetsorden.

Bestyrelsen skal indkaldes til møder efter behov, dog skal der afholdes mindst 8 bestyrelsesmøder pr. år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger skal der udarbejdes et skriftligt referat.

 

 • 14 TEGNINGSRET

Klubben tegnes af formanden og den økonomiansvarlige eller af formand eller økonomiansvarlig i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån tegnes klubben af formanden og den økonomiansvarlige i forening eller af bestyrelsens flertal.

 

 • 15 HÆFTELSE

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som klubben eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskrav er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes de pågældende som forsætligt eller groft uagtsomt.

Bestyrelsen skal være forsikret ved en bestyrelsesansvarsforsikring, der betales af klubben.

 

 • 16 UDVALG

Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg til at gennemføre relevante arbejdsopgaver f.eks. eliteudvalg, seniorbreddeudvalg, ungdomsudvalg, økonomiudvalg m.v.

Bestyrelsen skal være repræsenteret i ethvert udvalg med mindst et medlem, der skal fungere som formand for udvalget, medmindre bestyrelsen har udpeget et ikke-bestyrelsesmedlem som formand.

Et af bestyrelsen nedsat udvalg referer til bestyrelsen. Beslutninger, der ligger udover udvalgets ordinære daglige drift, eller i øvrigt har indflydelse på klubben som helhed, skal godkendes af bestyrelsen.

 

 • 17 REGNSKAB

Klubbens årsregnskab følger kalenderåret.

Årsregnskabet med revisionspåtegning skal forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 • 18 REVISION

Revisionen af klubbens regnskaber varetages af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.

 

 • 19 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer i disse vedtægter kan kun ske, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger (ordinære såvel som ekstraordinære).

Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid i Aarhus Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav.

Såfremt kommunen kræver vedtægtsændringer, kan sådanne ændringer gennemføres på en af bestyrelsen - med dette formål – indkaldt ekstraordinær generalforsamling, Der kræves i dette tilfælde ikke godkendelse på to generalforsamlinger og vedtagelse kan ske med simpel majoritet.

 

 • 20 OPLØSNING

Beslutning om klubbens opløsning kan kun ske på en - i dette øjemed - særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til klubbens opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for opløsningen på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Ved eventuel opløsning tilfalder klubbens økonomiske midler hovedforeningen for Idrætsklubben Skovbakken.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling for VSK Aarhus tirsdag d. 6. februar 2018            

Luk